Algemene voorwaarden januari 2022

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Aanbod/Aanbiedingen

Ieder aanbod van VOF iVier aan een Opdrachtgever tot het aangaan van een Overeenkomst;

Deelnemer

Iedereen die een Training volgt, alsmede degene ten behoeve van wie de Opdrachtgever met VOF iVier de Overeenkomst is aangegaan;

Diensten

Alle diensten die door VOF iVier worden verricht in het kader van een Overeenkomst en zoals nader beschreven in de Overeenkomst, waaronder het geven van een Training en het ontwerpen/produceren van educatieve materialen;

Opdrachtgever

De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie VOF iVier een Aanbod doet en/of met wie VOF iVier een Overeenkomst aangaat;

Overeenkomst(en)

Iedere overeenkomst die tussen Partijen wordt gesloten voor het verrichten van Diensten;

Partij(en)

VOF iVier en Opdrachtgever c.q. ieder voor zich;

Training

Een cursus, opleiding, training, workshop, coachingstraject en dergelijke die door VOF iVier worden gegeven;

VOF iVier

de vennootschap onder firma VOF iVier, statutair gevestigd aan De Kouwe Noord 8, 5386 JZ te Geffen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64138801;

Voorwaarden

De algemene voorwaarden van VOF iVier.

 1. ALGEMEEN
  1. De Voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst en Aanbieding tussen VOF iVier en de Opdrachtgever.
  2. De Voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van VOF iVier en van derden die door VOF iVier bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.
  3. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze van rechtswege – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen hoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten Overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
  4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts gelding indien VOF iVier daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd of indien zulks door Partijen schriftelijk is overeengekomen en hebben slechts betrekking op de specifieke aanbieding van VOF iVier of Overeenkomst tussen partijen ter zake waarvan deze afwijking is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk tussen VOF iVier en Opdrachtgever één of meerdere malen van de Voorwaarden is afgeweken, kan Opdrachtgever daaraan geenszins rechten ontlenen met betrekking tot nadien door VOF iVier gedane aanbiedingen alsmede nadien tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomsten.
  5. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.
  6. Indien een of meerdere der bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van toepassing. VOF iVier en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 2. AANBIEDINGEN
  1. Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend en bij benadering en gelden alleen ten opzichte van de Opdrachtgever aan wie zij is gericht, tenzij anders is aangegeven.
  2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan VOF iVier opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop VOF iVier haar Aanbieding baseert. Aanbiedingen zijn gebaseerd op bij de aanvraag van de zijde van Opdrachtgever verstrekte gegevens.
  3. Alle Aanbiedingen vervallen dertig dagen na de datum van het Aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  5. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van VOF iVier binden VOF iVier niet.
  6. Opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat VOF iVier de door de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen.
  2. Voor het overige komen Overeenkomsten tot stand indien en voor zover VOF iVier een door Opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel indien VOF iVier feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
  1. VOF iVier voert de Overeenkomst op zorgvuldige wijze uit en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft VOF iVier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden
  3. VOF iVier zal zoveel mogelijk gehoor geven aan redelijke verzoeken om de overeengekomen werkzaamheden op een ander tijdstip te verrichten, doch is daartoe nimmer verplicht. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
  4. VOF iVier is bevoegd een Deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de Training onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de Training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van VOF iVier op vergoeding van eventuele schade.
 5. MEERWERK
  1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen gezamenlijk besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang van de opdracht. Leidt aanpassing van de Overeenkomst tot meerwerk, dan gaat VOF iVier pas over tot het uitvoeren van deze extra werkzaamheden, nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de extra kosten die het meerwerk met zich meebrengt.
 6. VERPLICHITNGEN VAN OPDRACHTGEVERS EN DEELNEMERS
  1. De Opdrachtgever draagt er kosteloos zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan VOF iVier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan VOF iVier verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden te bevatten.
  2. Indien door VOF iVier of door VOF iVier ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, tenzij anders is overeengekomen.
  3. De Opdrachtgever is gehouden VOF iVier onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
  4. Deelnemers zijn verplicht gedurende de gehele Training aanwijzingen en instructies van VOF iVier (en door haar ingeschakelde derden) op te volgen.
  5. Kosten voortkomend uit schade en /of vernielingen aangericht door Deelnemers zullen, voor zover de schade niet op de dader(s) zelf te verhalen is, door de Opdrachtgever die de Deelnemers aangemeld heeft betaald worden.
  6. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de correcte nakoming van de Overeenkomst.
  7. Indien de Opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de correcte nakoming van de Overeenkomst. Onder personen zijn mede begrepen rechtspersonen.
 7. HONORARIUM
  1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst enkel schriftelijk een vast honorarium overeenkomen.
  2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van VOF iVier, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  3. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, is VOF iVier gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
  4. VOF iVier zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of via de e-mail kenbaar maken. VOF iVier zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
  5. De Opdrachtgever is in geval van een verhoging van het tarief gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid die de wet geeft.
 8. BEDENKTIJD EN ANNULERING
  1. De Opdrachtgever heeft nadat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd start direct nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Binnen deze termijn heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst alsnog te ontbinden.
  2. De Opdrachtgever kan een geboekte Training tot 60 dagen voor aanvang van de Training kosteloos annuleren. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
  3. Indien de Opdrachtgever een geboekte Training minder dan 60 dagen voor aanvang van de Training annuleert, worden annuleringskosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht ter hoogte van 20% van de overeengekomen vergoeding voor de Training,
  4. Indien de Opdrachtgever een geboekte Training minder dan 14 dagen voor aanvang van de Training annuleert, worden annuleringskosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht ter hoogte van 50% van de overeengekomen vergoeding voor de Training,
  5. VOF iVier behoudt onverminderd het bepaalde in artikel 8.3 en 8.4 het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. Tevens is VOF iVier gerechtigd om de kosten die reeds zijn gemaakt door het inschakelen van derden volledig te verhalen op de Opdrachtgever, dit geldt tevens voor de kosten van materiaal die voor het uitvoeren van de Overeenkomst door VOF iVier is aangeschaft en/of ontwikkeld.
  6. De artikelen 8.2 tot en met 8.5 gelden niet voor een inschrijving via de open inschrijving. De Opdrachtgever die zich inschrijft via een open inschrijving verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk de Training wordt gevolgd.
  7. De Opdrachtgever kan kosteloos vervangende Deelnemers aan de Training laten deelnemen. Indien de Opdrachtgever een of meer vervangende Deelnemers deel laat nemen, dient de Opdrachtgever dit, indien mogelijk, vooraf schriftelijk of via de e-mail aan VOF iVier mede te delen.
  8. Indien de Deelnemer niet op de afgesproken plaats en tijd aanwezig is of blijft om een Training te volgen, en er geen annulering heeft plaatsgevonden, dan blijft de totale overeengekomen vergoeding voor de Training verschuldigd.
  9. Kosten die VOF iVier aan eventuele derden verschuldigd is in verband met de annulering van de Overeenkomst worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 9. BETALING
  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Deze betalingstermijn betreft een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:38 sub a. van het Burgerlijk Wetboek, zodat bij non-betaling of onvolledige betaling deze termijn het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege intreedt, derhalve zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling door of vanwege VOF iVier nodig zal zijn.
  2. Alle aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder verrekening, korting of inhouding worden voldaan.
  3. VOF iVier is gerechtigd, gedurende een opdracht, tussentijds te declareren. Indien de Opdrachtgever de tussentijdse declaratie niet tijdig voldoet, dan is VOF iVier gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat de Opdrachtgever het volledige openstaande bedrag heeft voldaan.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, als genoemd in 9.1, is het totale openstaande factuurbedrag, evenals de overige openstaande facturen, onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is de Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever, voor zover de wet dat toelaat.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van VOF iVier onmiddellijk opeisbaar.
  6. Indien de Opdrachtgever van VOF iVier een creditfactuur heeft ontvangen, dan zal VOF iVier het bedrag binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum aan de Opdrachtgever betalen.
 10. TERMIJN VAN DE UITVOERING
  1. Indien VOF iVier een termijn heeft aangegeven waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen indien sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht indien de tekortkoming van VOF iVier niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Indien sprake is van overmacht, wordt de termijn van uitvoering automatisch verlengd met de periode dat V VOF iVier de werkzaamheden wegens overmacht niet kan uitvoeren.
 11. ONTBINDING
  1. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens VOF iVier niet of niet geheel nakomt, dan is VOF iVier bevoegd deze Overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, nadat VOF iVier aan de Opdrachtgever een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de Opdrachtgever een redelijke termijn wordt gegeven om zijn verplichtingen alsnog na te komen en de Opdrachtgever geen gehoor geeft aan deze ingebrekestelling. Indien zonder meer vaststaat dat de Opdrachtgever niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, kan een ingebrekestelling achterwege blijven. Een en ander geldt zonder dat op VOF iVier enige verplichting tot schadevergoeding rust.
  2. VOF iVier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de Overeenkomst VOF iVier omstandigheden ter kennis is gekomen die goede gronden geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. VOF iVier is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de Opdrachtgever wordt verleend, ingeval de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd. Een en ander geldt zonder dat op VOF iVier enige verplichting tot schadevergoeding rust.
  4. In het geval de Overeenkomst door VOF iVier wordt ontbonden, is VOF iVier gerechtigd alle schade en gevolgschade die VOF iVier daardoor lijdt (waaronder begrepen winstderving) bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VOF iVier op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien VOF iVier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING
  1. VOF iVier kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die direct of indirect gevolg is van:
   1. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
   2. Enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
  2. VOF iVier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aar dan ook, doordat VOF iVier is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door VOF iVier kenbaar behoorde te zijn.
  3. VOF iVier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van VOF iVier in de Opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
  4. VOF iVier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  5. Indien VOF iVier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VOF iVier beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar van VOF iVier gedane uitkering. Indien de verzekeraar in geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van VOF iVier beperkt tot het declaratiebedrag.
  6. De in de Voorwaarden opgenomen beperking van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VOF iVier of haar ondergeschikten.
  7. Iedere vordering van de Opdrachtgever jegens VOF iVier, uit welken hoofde dan ook, verjaart na 12 maanden na de datum waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kon zijn met het bestaan van deze vordering, tenzij Opdrachtgever voor het verstrijken van deze termijn de vordering heeft ingesteld.
 13. OVERMACHT
  1. VOF iVier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Partijen kunnen gedurende de periode dat overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  3. Voor zover VOF iVier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VOF iVier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware een afzonderlijke overeenkomst.
 14. TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
  1. Indien VOF iVier aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Opdrachtgever gehouden deze zaken binnen 14 kalenderdagen na beëindiging van de Overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
  2. Indien de Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft, mede in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft VOF iVier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Opdrachtgever te verhalen.
 15. GEHEIMHOUDING
  1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 16. VRAGEN EN KLACHTENREGELING
  1. Klachten of vragen kunnen worden gemeld bij:
   Mw.S.G.J.Saris
   Staaldraad 22, 5404 JA Uden
   Tel. 06-38 27 44 65 E-mail: susansaris@scrumatschool.nl
  2. Vragen van administratieve aard of vragen die betrekking hebben op Diensten worden door VOF iVier zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 14 kalenderdagen afgehandeld. Indien afhandeling van een vraag binnen de termijn van 14 kalenderdagen onverhoopt niet mogelijk is, dan ontvangt de Opdrachtgever schriftelijk of via de e-mail een ontvangstbevestiging en wordt aan de Opdrachtgever een indicatie gegeven binnen welke termijn de Opdrachtgever een inhoudelijke reactie kan verwachten.
  3. Na ontvangst van een klacht stuurt VOF iVier direct een bevestiging dat zij de klacht heeft ontvangen. Klachten worden door VOF iVier binnen 14 kalenderdagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 kalenderdagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de Opdrachtgever hiervan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte worden gesteld met daarbij een toelichting op het uitstel en wordt aan de Opdrachtgever een indicatie gegeven binnen welke termijn de klacht wordt afgehandeld. Op een door VOF iVier van de Opdrachtgever ontvangen klacht zal in ieder geval binnen 4 weken gereageerd worden. Ontvangen klachten worden door VOF iVier vertrouwelijk behandeld.
  4. Alle documentatie en correspondentie die VOF iVier voert en/of ontvangt met betrekking tot een klacht wordt door VOF iVier voor een termijn van een jaar bewaard.
  5. Indien de Opdrachtgever van mening is dat de klacht niet naar behoren is afgehandeld of dat er geen goede oplossing is gekomen, dan kan de Opdrachtgever het geschil voorleggen aan dhr. H. Frantzen E-mail: h.frantzen@planet.nl. De uitspraak van deze onafhankelijke derde is voor Partijen bindend. Eventuele verplichtingen die op Partijen rusten naar aanleiding van deze uitspraak zullen door Partijen zo spoedig mogelijk worden nagekomen.
  6. Indien de Opdrachtgever een consument is, heeft deze Opdrachtgever, in afwijking van het bepaalde in 16.5, het recht om het geschil binnen 30 dagen voor de bevoegde rechter te brengen.
 17. INTELLECTUELE EIGENDOM
  1. Alle door VOF iVier verstrekte stukken die verband houden met de diensten, waaronder doch niet uitsluitend rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, opleidingsmateriaal, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en/of de Deelnemers en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van VOF iVier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
  2. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt VOF iVier alle rechten van intellectueel eigendom op stukken die verband houden met de Diensten. Het auteursrecht op teksten afkomstig van VOF iVier blijft, ook indien deze in opdracht van de Opdrachtgever zijn geschreven, bij VOF iVier berusten, tenzij bij de tekst een andere rechthebbende staat vermeld. De Opdrachtgever mag deze teksten uitsluitend voor eigen gebruik bezigen en deze zonder voorafgaande toestemming van VOF iVier en indien een ander rechthebbende is, ook van die ander, niet verveelvoudigen of Training op enig wijze openbaar maken.
  3. Het is zonder voorafgaande toestemming van VOF iVier niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een Training.
 18. SLOTBEPALINGEN
  1. Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever na het sluiten van de Overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Voorwaarden heeft aanvaard.
  2. Op elke Overeenkomst tussen VOF iVier en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  3. Indien Partijen een geschil voorleggen aan de rechter zal het geschil bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van VOF iVier is gelegen.
  4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen en geschil in onderling overleg te beslechten.