avg

Privacyverklaring VOF iVier

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via website en webwinkel) van VOF iVier, hierna genoemd iVier. Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie. iVier gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

iVier is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor welke doeleinden verwerkt iVier uw persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door iVier gebruikt voor de bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van wettelijke taken en plichten. De belangrijkste processen waarvoor iVier persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • A.    Onderwijsadministratie: cursistenadministratie, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met licentiehouders/trainers en verhuurders van faciliteiten en de afgifte van certificaten.
 • B.    Bedrijfsvoering en financiën: financiële administratie

iVier verwerkt persoonsgegevens door middel van via contactformulieren verkregen persoonsgegevens. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van iVier.

Van wie verzamelt iVier persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verzamelt iVier gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

 • •   deelnemers,
 • •   docenten/trainers,
 • •   bestuurders, medewerkers, vrijwilligers
 • •   betrokkenen van dienstverlenende instanties

Welke persoonsgegevens verzamelt iVier?

In elk proces worden andere persoonsgegevens verzameld. De meest voorkomende gegevens zijn:

 • •    NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • •    bankrekeningnummer (IBAN)
 • •    telefoonnummer
 • •    geboortedatum
 • •    e-mailadres
 • •    gegevens cursusevaluatie
 • •    beeldmateriaal

iVier verzamelt deze (persoons)gegevens direct bij u.

Geven en intrekken van toestemming

iVier biedt diverse activiteiten aan, die alleen uitgevoerd kunnen worden door gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw e-mailadres voor het sturen van berichten betreffende de cursus die u wilt volgen en promotionele e-mails. Uw gegevens worden alleen gebruikt als u hiervoor expliciete toestemming geeft. U zult daarbij altijd geïnformeerd worden voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt, welke gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt. Geeft u iVier toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kunt u deze toestemming op een later moment altijd intrekken.

Hoe zorgt iVier voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

iVier gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. iVier neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. iVier deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen dan met derden in geval dat noodzakelijk en geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

In opdracht van iVier kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. iVier maakt hierover afspraken onder meer om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd. Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. iVier kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.  iVier verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De categorieën van derden waarmee iVier gegevens kan delen:

 • •    overheidsinstanties, bijv. Belastingdienst
 • •    trainer/docent(en) bij wie u een cursus volgt
 • •    cursisten die aan dezelfde cursus deelnemen als u

Hoe lang worden gegevens bewaard?

iVier bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan iVier. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover iVier nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken, kunt u eenvoudig doen met de ‘Kopie Id’-app van de overheid, die u in de kunt downloaden in de app-store. Stuur uw verzoek naar het volgende e-mailadres: info@scrumatschool.nl en noteer in het onderwerp welk verzoek het betreft.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past iVier passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. iVier neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookies en click-gedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren.

Privacybeleid van derden

Op de websites van iVier zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot iVier behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op deze website gebruiken of een mail sturen naar info@scrumatschool.nl